نوشته‌ها

نمونه گیری

جامعه آماری و مراحل نمونه گیری

/
جامعه آماری و مراحل نمونه گیری جامعه هدف: جمعیتی است که محقق مایل …