نوشته‌ها

امار توصیفی

آمار توصیفی Descriptive Statistics

آمار توصیفی Descriptive Statistics
موضوع آمار توصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبهٔ مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعهٔ مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود:

 • استفاده از جداول
 • استفاده از نمودار
 • محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

فایل زیر شامل چهار بخش است که هر کدام از بخشهایی به شرح زیر می باشند:

بخش اول

 • جدول توزیع فراوانی طبفه بندی نشده
 • دامنه تغییرات
 • شاخصهای مرکزی یا پارامترهای مکانی

بخش دوم

 • تعاریف( تعریف جامعه, پارامتر, …)
 • توزیع مربع کای
 • توزیع t_student
 • توزیع تفاوت بین دو میانگین نمونه
 • توزیع f
 • توزیع میانگین جامعه های متناهی
 • آمارهای ترتیبی

بخش سوم

 • براورد نقطه ای
 • ارزیابی بک تخمین زننده یا مقایسه براوردها
 • روش براورد نقطه ای
 • براورد کننده های کافی

بخش چهارم

 • براودهای فاصله ای

بخش پنجم

 • آزمون فرضیه

http://acgih.persiangig.com/download-icon-Taktemp-10.gif