نوشته‌ها

Crisis management and emergency response-مدیریت شرایط اضطراری و بحران

جزوه مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده

/
جزوه مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده جزوه مدیریت بحران دکت…