نوشته‌ها

کنترل استرس های حرارتی محیط کار

ارزیابی تنش های حرارتی با اندازه گیری های فیزیولوژیکی

ارزیابی تنش های حرارتی با اندازه گیری های فیزیولوژیکی

ارزیابی تنش های حرارتی با اندازه گیری های فیزیولوژیکی

 فرمت: PDF    تعداد صفحات: 29

فهرست:

 • مقدمه

 • هدف و دامنه کاربرد

 • مراجع الزامی

 • نمادها و واژه های اختصاری

 • اندازه گیری دمای پوست

 • اندازه گیری تنش حرارتی بر اساس ضربان قلب

 • اندازه گیری تنش حرارتی بر اساس کاهش وزن بدن ناشی از تعریق

 • پیوست الف: مقایسه بین روش های فیزیولوژیکی ارزیابی تنش حرارتی

 • پیوست ب:  روش های اندازه گیری

 • پیوست پ: محدوده مقادیر پارامترهای فیزیولوژیکی تنش حرارتی


هدف و دامنه کاربرد

۱ – ۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش هایی برای اندازه گیری و تفسیر پارامترهای فیزیولوژیکی زیر می باشد

الف- دمای عمقی بدن؛

ب- دمای پوست؛

پ – ضربان قلب؛

ت – کاهش وزن بدن .

۲-۱ انتخاب متغیرهایی که اندازه گیری می شوند و تکنیک هایی که به کار می روند، در صلاح دید افرادی قرار دارد که مسئول حفظ سلامت کارکنان هستند. این افراد نه تنها باید به ماهیت وضعیت حرارتی توجه کنند، بلکه باید میزان مقبولیت این روش ها توسط کارکنان را نیز در نظر بگیرند.

۳-۱ باید توجه کرد که اندازه گیری های مستقیم بر روی یک فرد، تنها در دو حالت زیر انجام می گیرد:

الف – در صورتی که فرد به طور کامل در مورد شرایط ناراحت کننده و ریسکهای احتمالی همراه با روش اندازه گیری آگاه شده باشد و با رضایت کامل شرایط را بپذیرد.

ب – در صورتی که اندازه گیری، ریسکی را برای فرد ایجاد نکند، ایجاد ریسک از نظر اصول اخلاقی خاص یا عمومی قابل قبول نیست.

یادآوری ۱ – برای سهولت انتخاب، در پیوست الف روش های مختلف از نظر زمینه کاربرد، پیچیدگی تکنیکی، ناراحتی و ریسک هایی که ممکن است ایجاد کنند، مقایسه شده است.

یادآوری ۲ ۔ این استاندارد شرایطی را تبیین می کند تا با فراهم کردن آنها از دقت داده های جمع آوری شده با روش های مختلف اطمینان حاصل شود. روش های اندازه گیری در پیوست ب ارائه شده است. محدوده مقادیر در پیوست پ پیشنهاد شده است.

۴-۱ این استاندارد برای شرایط آزمایشگاهی که موجب ایجاد روش های جایگزین جهت افزایش اطلاعات موجود در این حیطه ها شود، کاربرد ندارد. با این حال توصیه می شود در صورت انجام مطالعات آزمایشگاهی از روش های توصیه شده در این استاندارد به عنوان مرجع استفاده شود، تا نتایج به دست آمده قابل مقایسه باشند.

هشدار مهم – کاربران قبل از استفاده از روش های ارزیابی تعیین شده در این استاندارد، باید قوانین و ملاحظات اخلاقی موجود در کشور و یا مؤسسه خود را رعایت کنند. با توجه به موارد مذکور از کمیته های اخلاقی مشورت خواسته می شود و قوانین مربوط به رضایتنامه کتبی، شرکت داوطلبانه، محرمانه بودن نتایج و سایر موارد با جدیت تمام رعایت خواهند شد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آر مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داد شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مرجع زیر برای کاربرد استاندارد الزامی است:

Analytical determination and 2-1 ISO 7933, Ergonomics of the thermal environment -interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain

ADU

HR HRA

نمادها و واژه های اختصاری

ADU مساحت سطح بدن محاسبه شده با فرمول M2 Du Bois

HR ضربان قلب (beats.min-1)

HR0 میانگین ضربان قلب (beats.min-1) در حالی که فرد در حال استراحت تحت شرایط خنثی نشسته است

HRr ضربان قلب (beats.min-1) طی وقفه در کار پس از ناپدید شدن اجزای ضربان قلب در اثر تمرینات ایستا و تمرینات عضلانی دینامیک

HRL محدوده ضربان قلب (beats.min-1)

ΔHRM افزایش ضربان قلب (beats.min-1مرتبط با متابولیسم فعالیتی

ΔHRS افزایش ضربان قلب (beats.min-1مرتبط با تمرینات ایستا

ΔHRافزایش ضربان قلب (beats.min-1مرتبط با کرنش حرارتی تجربه شده توسط فرد

ΔHRN افزایش ضربان قلب (beats.min-1ناشی از فاکتورهای روانی

ΔεHR جزء باقیمانده در ضربان قلب (beats.min-1مرتبط با ریتم تنفس، ریتم شبانه روزی و …

Icl پوشش عایق دمایی (clo)

kضریب وزنی برای اندازه گیری نقطه ای

Δm تغییرات توده بدن

M میزان متوسط متابولیسم (w/m2)

Δmclo تغییرات تودخ ناشی از تغییرات پوششی یا تجمع عرق در پوشش ها

اندازه گیری دمای عمقی بدن

۱ – ۴ کلیات

” عمق” بدن به تمام احشایی گفته می شود که در عمق مناسبی در بدن قرار گرفته اند و تحت تاثیر اختلاف دمای سطحی قرار نمی گیرند. با این حال ممکن است تفاوت دمایی در اعضای عمقی به دلیل تفاوت متابولیسم منطقه ای، تجمع شبکه های عروقی و تغییرات جریان خون باشد. از این رو، دمای عمقی و سنجش پذیری آنها مفهوم واحدی نیستند. می توان دمای عمقی بدن را با اندازه گیری دما در چند نقطه مختلف بدن تخمین زده، محاسبه کرد:

الف- مری: دمای مری

ب- رکتوم: دمای رکتال یا مقعدی

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ارزیابی تنش های حرارتی با اندازه گیری های فیزیولوژیکی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جزوه کارگاه اموزشی تنش های حرارتی در محیط کار

چکیده و نکات کلیدی کتاب انسان و تنش های حرارتی

کنترل استرس های حرارتی محیط کار

ارزیابی استرس های حرارتی

آسایش حرارتی یا دمای رفاه

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای