نوشته‌ها

اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

فرمت: PDF       تعداد صفحات: 408
 نویسنده: نیکلاس سولفاندیس
مترجمین: دکتر رحیم کوهی و  دکتر محمد هادی هادی زاده یزدی

یرفصل های کتاب به شرح زیر است. در انتها کتاب را به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

موضوعات:

فصل 1- مقدمه ای بر اندازه گیری تابش ها

 • مقصود از تابش چیست ؟
 • طبیعت آماری گسیل تابش
 • خطاها و درستی و دقت اندازه گیریها
 • انواع خطاها
 • کاربندی اسباب هسته ای

فصل ۲- آمار و خطا

 • مقدمه
 • تعریف احتمال
 • قضيه های بنیادی احتمال
 • توزیع های احتمال و متغیرهای کاتوره ای
 • شاخص های محل (مد، میانه ، میانگین)
 • شاخص های پاشیدگی ، وردابی و انحراف معیار
 • هموردایی و همبستگی
 • توزیع دو جمله ای
 • توزیع پواسون
 • توزیع بهنجار
 • توزیع لورنتی
 • خطاهای استاندارد، محتمل ، و غیره
 • میانگین حسابی و خطای استاندارد آن
 • حدود اطمینان
 • انتشار خطاها
 • خوبی داده ها – روش x2- طرد داده ها
 • خطای آماری اندازه گیری تابشها
 • خطای استاندارد آهنگهای شمارش
 • روش های کاهش خطا
 • کمترین فعالیت آشکارپذیر
 • تصحیح زمان مرده ی شمارنده و اندازه گیری زمان مرده

فصل ۳- مروری بر فیزیک اتمی و هسته ای

 • مقدمه
 • مبانی سینماتیک نسبیتی
 • اتم
 • هسته
 • انرژی بستگی هسته ای
 • ترازهای انرژی هسته ای
 • ساز و کار انرژی واپاشی های هسته ای
 • قانون واپاشی پرتوزا
 • واکنشهای هسته ای
 • شکافت

فصل ۴ – اتلاف انرژی و نفوذ تابش در ماده

 • مقدمه
 • ساز و کارهای اتلاف انرژی ذرات باردار
 • توان توقف ناشی از یونش و برانگیزش
 • اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی
 • محاسبه ی dE/dx برای یک ترکیب یا مخلوط
 • برد ذرات باردار
 • توان توقف و برد یونهای سنگین
 • برهمکنش های پرتوهای گاما و X با ماده
 • برهم کنش های نوترون با ماده

فصل ۵- آشکارسازهای گازی

 • مقدمه
 • رابطه ی ببن ولتاز – بالا و بار جمع آوری شده
 • انواع مختلف شمارنده های گازی
 • اتاقکهای یونش
 • شمارنده های تناسبی
 • شمارنده های گایگر – مولر (GM)
 • شمارنده های با گاز جاری
 • شمارش با گاز داخلی
 • کلیاتی پیرامون ساخت شمارنده های گازی

فصل ۶ – آشکارسازهای سوسوزن

 • مقدمه
 • سوسوزنهای غیرآلی (سوسوزنهای بلوری )
 • سوسوزنهای آلی
 • سوسوزنهای گازی
 • رابطه ی بین ارتفاع تپ و انرژی و نوع ذره ی فرودی
 • لامپ تکثیر کننده ی فوتون
 • مونتاژ شمارنده ی سوسوزن و نقش نوربرها
 • زمان مرده ی شمارنده های سوسوزن
 • چشمه های زمینه در شمارنده های سوسوزن
 • آشکارساز فوزویج

فصل ۷. آشکارسازهای نیم رسانا

 • مقدمه
 • رده بندی الکتریکی جامدها
 • نیم رساناها
 •  پیوند P-N
 • انواع مختلف آشکارسازهای نیم رسانا
 •  آسیب ناشی از تابش بر آشکارسازهای نیم رسانا

فصل 8- اندازه گیریهای نسبی و مطلق

 • مقدمه
 • آثار هندسی
 • آثار چشمه
 • آثار آشکارساز
 • رابطه ی بین آهنگ شمارش و قدرت چشمه

فصل 9- مقدمه ای بر طیف انرژی

 • مقدمه
 • اندازه گیری طیف انتگرالی با تحلیلگر تک کاناله (SCA)
 • اندازه گیری طیف دیفرانسیلی به کمک SCA
 • رابطه ی بین توزیع ارتفاع تپ و طیف انرژی
 • قدرت تفکیک انرژی
 • تعیین قدرت تفکیک انرژی – تابع جواب
 • اهمیت قدرت تفکیک انرژی خوب
 • توصیف مختصری از تحلیلگر چند کاناله (MCA)
 •  درجه بندی تحلیلگر چند کاناله

فصل ۱۰ – الکترونیک

 • مقدمه
 • مقاومت ، ظرفیت ، القا ، و مقاومت ظاهری
 • مدار مشتق گیر
 • مدار انتگرال گیر
 • خطای درنگ
 • شکل دهی تپ
 • زمانگیری
 • اندازه گیری های همفرودی – پاد همفرودی
 • تبعیض شکل – تپ (PSD)
 • پیش تقویت کننده ها
 • تقویت کننده ها
 • واگردانگرهای مانسته – به رقم (ADCs)
 • تحلیل گرهای چند پارامتری

فصل ۱۱ – روش تحلیل داده ها

 • مقدمه
 • برازش منحنی
 • روشهای درونیابی
 • برازش حداقل به مربعاتی
 • پیچش و بازیابی
 • هموار کردن داده ها

فصل ۱۲- طیف نگاری پرتوهای X و گاما

 • مقدمه
 • مدهای ذخیره ی انرژی در آشکارساز
 • بازده آشکارسازهای پرتوهای X و پرتوهای گاما
 • آشکارسازی فوتون با شمارنده های سوسوزن (Nal (Ti
 • آشکارسازی پرتوهای گاما با سوسوزن آلی NE 213
 • آشکارساز پرتوهای X با شمارنده های تناسبی ماه
 • آشکارسازی گاما با آشکارساز (Ge(Li
 • آشکارسازهای ژرمانیوم فوق خالص (HPGe) به عنوان طیف سنج های گاما
 • آشکارسازهای CdTe و HgI2 به عنوان طیف سنج های گاما
 • آشکار سازی پرتوهای X با آشکارساز X با طیف سنج بلوری

فصل ۱۳- طیف سنجی ذرات باردار

 • مقدمه
 • پاشدگی انرژی
 • طیف سنجی الکترون
 • طیف سنجی آلفا، پروتون، دوترون و تریتون
 • طیف سنجی یون های سنگین (2<z)
 • طیف سنجی زمان – پرواز
 • تلسکوپ های آشکارساز (آشکارسازهای E dE/dx)

فصل ۱۴. آشکارسازی و طیف نمایی نوترون

 • مقدمه
 • آشکارسازی نوترون با واکنش (ذره ی باردار ، n)
 • اتاقکهای شکافت
 • آشکارسازی نوترون با فعال سازی پولک
 • اندازه گیری طیف انرژی نوترون با پس زنی پروتون
 • آشکارسازی نوترون های سریع با استفاده از واکنشهای آستانه ی فعال سازی
 • اندازه گیری انرژی نوترون با طیف سنج بلوری
 • روش زمان پرواز
  نتیجه گیری

فصل ۱۵ ۔ تجزیه و تحلیل به روش فعالسازی

 • مقدمه
 • انتخاب واكنش هسته ای بهینه
 • آماده سازی نمونه برای پرتودهی
 • چشمه های تابشی
 • پرتودهی نمونه
 • شمارش نمونه
 • تحلیل نتیجه ها
 • حساسیت تحلیل به روش فعالسازی
 • واکنش های تداخلی ناخواسته
 • برتریها و شیبهای تحلیل به روش فعالسازی

فصل ۱۶. مبانی فیزیک بهداشت

 • مقدمه
 • یکاهای تابش
 • اثربخشی نسبی زیست شناختی – هم ارز دز
 • دزسنجی
 • پرتوگیری درونی و بیرونی : نیم عمر زیست شناختی
 • آثار زیست شناختی تابش
 • حدود پرتوگیری
 • وسیله های فیزیک بهداشت
 • کاربرد درست رادیوایزوتوپها

فصل ۱۷- آشکارسازها و طیف سنج های ویژه

 • مقدمه
 • آشکارسازهای خود-توان
 • اتاقکهای بونی جبران شده
 • آهنگ سنجها
 • رد نگارهای حالت جامدی (SSTRs)
 • دز سنجهای گرمالیانی (TLDs)
 • امولسیونهای عکاسی و ردهای – هسته ای
 • طیف سنجهای مغناطیسی
 • طیف سنجهای الكتروستاتیکی
 • آشکارسازهای حساس به مکان

کتاب را به صورت مستقیم در زیر دانلود کنید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐  مدیریت بهداشت و محیط زیست در حوادث هسته ای

ارزیابی ایمنی در نیروگاه هسته ای

⇐  کاربرد روش PSA در ارزیابی ایمنی نیروگاه هسته ای

دانلود کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

ایمنی در راکتورهای هسته ای