نوشته‌ها

وسایل حفاظت فردی

تجهیزات محافظت از دست ها

تجهیزات محافظت از دست ها

Hand protection equipment

1- ضرورت استفاده از تجهیزات محافظت از دست ها

اگر نتایج ارزیابی ریسک نشان دهنده این موضوع باشد که کارگران در معرض خطرات آسیب های بالقوهای برای دست هستند که امکان حذف انها از طریق کنترل های مهندسی و بهبود روشهای کاری وجود ندارد, کارفرما باید اطمینان حاصل کند که کارگران از وسایل مناسب محافظت از دست استفاده می کنند. خطرات بالقوه شامل جذب مواد خطرناک توسط پوست یا سوختگی پوست در اثر مواد شیمیایی یا سوختگی های حرارتی, خطرات الکتریکی, خراشیدگی ها, بریدگی ها, فرورفتن اجسام ریز در دست, شکستگی و قطع عضو هستند. وسایل حفاظتی دست شامل دستکش ها محافظ های انگشت و بازو یا دستکش های تا آرنج هستند.

اطلاعات بیشتر