نوشته‌ها

تجهیزات محافظت از پا

تجهیزات محافظت از پا

تجهیزات محافظت از پا

Foot Protection Equipment

1- ضرورت استفاده از تجهیزات پا

کارکنانی که در معرض اسیب های پایی ناشی از افتادن یا غلتیدن اشیا روی پا یا فرو رفتن مواد در پا قرار دارند, باید از تجهیزات حفاظت پا استفاده کنند. همچنین کارکنانی که به واسطه کارشان در معرض برخورد مواد داغ یا خورنده و سمی با پاهایشان قرار دارند باید از تجهیزات حفاظتی برای پا استفاه کنند. اگر پای فردی در معرض خطرات الکتریکی قرار داشته باشد باید از کفش های عایق استفاده کند.

2- انواع تجهیزات حفاظت از پا

انواع تجهیزات حفاظت از پا عبارتند از:

1-2 ساق بند ها: ساق ها و پاها در برابر خطرات حرارتی از قبیل فلزات ذوب شده یا جرقه های جوشکاری محافظت می کند. سگک های این ساق بندها امکان باز کردن سریع آنها را فراهم می کنند. (شکل 50)

اطلاعات بیشتر