نوشته‌ها

مدیریت وکنترل پروژه-Management and project control

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

Management and project control

مدیریت پروژه یا کنترل پروژه (به انگلیسی: Project management)‏ فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره میگیرد.

 1. تعیین وضعیت واقعی پروژه
 2. مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
 3. در نظر گرفت اقدام اصلاحی

این مقاله شامل بخشهای زیر است:

بخش اول: پروژه چیست؟

 • تعریف پروژه
 • مشخصات پروژه
 • هدف واقلام تحویلی
 • تفاوت کارهای عملیاتی و پروژه ای
 • تعریف فعالیت و کار
 • تعریف منابع
 • هزینه فعالیت
 • برنامه ، سبد پروژه
 • ذینفان پروژه
 • مراحل انجام پروژه
 • ارکان انجام پروژه
 • نقش مشاور در انجام پروژه
 • انتخاب پیمانکار
 • برنامه ریزی پروژه، کنترل پروژه

بخش دوم: زمانبندی پروژه

 • ساختار اجزای کار
 • مزایای استفاده از ساختار اجزای کار
 • حد ریز کردن اجزا
 • انواع ساختار اجزای کار
 • نمودار گانت
 • رسم شبکه پروژه
 • شبکه برداری پروژه
 • قوانین شبکه برداری پروژه
 • فعالیت مجازی(موهومی)
 • کاربرد فعالیت مجازی (موهومی)
 • اشتباهات عمومی در ترسیم شبکه پروژه
 • مسیر( path)
 • طول مسیر و مسیر بحرانی
 • انجام محاسبات
 • شناوری( slack or flaot)
 • شناوری کلی( total flaot)
 • شناوری آزاد( free float)
 • شناوری مستقل(Independent Float)
 • شناور غیرمستقل (تداخلی) (Interfering Float)
 • حرکت پیشرو در مسیر پروژه Forward
 • حرکت پسرو در مسیر پروژه Backward
 • انواع وابستگی ها
 • شبکه های پیش نیازی (تقدمی)
 • ترسیم شبکه پیش نیازی

بخش سوم: تخصیص شبکه (Resource Allocation)

تخصیص منابع

قسمت اول از بخش سوم: تخصیص منابع محدود

 • انواع منابع
 • تغییر در زمانبندی پروژه
 • نمودار منابع مورد نیاز
 • استراژیهای تخصیص منابع محدود
 • تخصیص منابع محدود 2
 • تخصیص منابع محدود 3
 • الگوریتم تخصیص منابع محدود

بخش سوم: قسمت دوم: تسطیح منابع نامحدود(Resource Leveling)

 • تسطیح منابع نامحدود
 • الگوریتم برگس Burgess
 • محاسبات شبکه پروژه
 • انواع جداول

بخس سوم: قسمت سوم: موازنه هزینه وزمان

 • هدف ها و سرخط ها
 • موازنه هزینه وزمان
 • تحلیل موازنه هزینه وزمان
 • کاهش مدت زمان پروژه به مقدایر قابل قبول
 • رویکرد کاهش مدت زمان پروژه
 • تاثیر کاهش مدت زمان فعالیت بر هزینه های ان
 • کاهش هزینه های پروژه
 • مدل کاهش هزینه ه پروژه

بخش چهارم: کنترل پروژه

 • انواع کنترلهای پروژه
 • کنترل زمانی پروژه
 • کنترل پیشرفت پروژه
 • وزن دهی به غعالیت ها
 • کنترل پیشرفت فعالیت ها
 • درصد پیشرفت پروژه
 • سیستم مدیریت حاصله
 • شاخص های کنترل هزینه
 • مقایسه عملکرد پروژه

بخش پنجم: شبکه های PERT

روش آماری PERT

براورد زمان در روش PERT

 حجم: 6.945 KB

[divider]

 

فهرست منابع و ماخذ

1. حاج شیر محمدی، مدیریت و کنترل پروژه ( کاربر روشهای CPM، گرت و PM)، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان-مرکز انتشارات چاپ بیست و یکم 1390 .

2. گلشنی، مجتبی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تهران، نشر زمان،  چاپ چهارم، 1389 .

Stevenson, W.J. 2005. Operations management. 8th ed. New York. McGraw-Hill/Irwin .3.

Larson, E. and C.F. Gray. 2010. Project Management: The Managerial Process. 5th ed. McGraw-Hill .4

 

 

 

مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎
اين مجموعه شامل مقاله مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی مي باشد.شرکتها عملیات اساسی تجارت خود را به منظور بهبود کیفیت کالا و خدمات  و افزایش بهره وری مورد مهندسی مجدد قرار می دهند. زمانی که عملیات اساسی یک تجارت مورد مهندسی دوباره قرار می گیرد راههای جدید مدیریت و کنترل مورد نیاز است .در این مقاله یک سیستم حسابهای پرداختنی و کنترلهایی که باید در سیستم وجود داشته باشد ، مورد مهندسی مجدد قرار گرفته اند توضیح داده شده است .

مهندسی دوباره بسیاری از طرحهای ابتکاری نظیر  مدیریت کیفیت جامع ،ترکیب و ادغام ، تجدید سازمان که در رسیدن به اهداف مورد انتظار شکست خورده بودند را  به هم پیوند داد.شما ميتوانيد اين مقاله را رايگان از سايت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای دانلود کنيد.

فهرست :

خلاصه
مقدمه
اصول واهداف مهندسی دوباره
هفت هدف مهندسی دوباره در تجارت
مدیریت و مهندسی دوباره
کنترلهای داخلی
ارزیابی ریسک
توسعه و نگهداری سیستم
مجوزها
ورود ،پردازش و ذخیره سازی داده ها
انتقال داده ها
نتیجه گیری
پیشنهادات برای تحقیقات آینده
پانوشت
منابع