نوشته‌ها

ایمنی ساختمان

مدیریت ریسک در HSE

مدیریت ریسک در HSE

Risk management in HSE

ریسک واقعیتی در زندگی روزمره ماست که در فعالیت های روزانه بشر همواره به چشم می خورد . ریسک انواع و سطوح مختلفی دارد ، ریسک های نهفته در دوچرخه سواری ، آشپزی ، اجرا و ساخت یک پروژه صنعتی ، خرید دستگاه و تجهیزات جدید ، بهره برداری یک کارخانه شیمیایی و…..

ما همواره می بایستی ریسک را اداره و کنترل نماییم . بعضی اوقات خودآگاه و گاهی ناخوداگاه این کار انجام می شود . ولی به ندرت مدیریت و کنترل ریسک به صورت فرایندی منظم و سیستماتیک انجام می شود .

مدیریت ریسک در یک فرایند منظم و سیتماتیک یعنی برقراری رویکردی موثر و پیشگیرانه برای شناسایی خطرات بالقوه  و آگاهی از عوامل خطرناک محیط کار ، ارزیابی ریسک آنها و نهایتا اجرای برنامه های موثر کنترلی و کاهنده می باشد .

به زبانی ساده در مباحث HSE ریسک یعنی ترکیب احتمال وقوع یک رویداد و شدت پیامد ناشی از آن :

احتمال وقوع * شدت پیامد = ریسک

  1. به منظور شناسایی سیستماتیک و منظم خطرات و اثرات آنها روش های اجرایی مناسب ایجاد و برقرار نمایید.

اطلاعات بیشتر