نوشته‌ها

مدیریت تولید صنعتی Industrial Management

مدیریت تولید صنعتی Industrial Management

مقوله طراحی محصول و مدیریت محصول، که موضوع بحث این کتاب است ضروریتی وابسطه به شرایط متمول جهان معاصر بوده و در ارتباط با تحولات آن بهتر درک می شود جهانی که توسط توسعه سیستم های حمل و نقذ سریع، گسترش رسانه های جمعی، همه گیر شدن شبکه اینترنت، کسترش نظام ها و نهاد های فرا ملی و بین المللی و شکل گیری اتحادیه و حکومت های سیاسی و اقتصادی به سرعت در حال دگرگونی های روز به روز است.

کتاب مدیریت تولید صنعتی شامل موضوعات زیر است:

فهرست

1

الگوهای جدید مدیریت تکنولوژی

5

نگرش سیستماتیک به طراحی

31

روشهای برنامه ریزی و سازمان دهی طراحی

76

نوع طراحی

93

نیاز به راه کار جدید

99

برنامه ریزی

103

مطالعه بازار

109

ظرفیت طرح

148

معیارهای ارزشیابی طرح

157

نو آوری محصول

160

در جستجوی ایده ها و اندیشه های نو

171

دوره زندگی محصول

189

عوامل تکنولوژیکی و امکان پذیری در طراحی محصول

225

منابع

دانلود کنید

10