نوشته‌ها

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS 18001

OHSAS18001

در بر گيرنده مشخصات و الساماتي است كه بر اساس آن سيستم مديريت ايمني و بهذاشت شغلي ايجاد ، مستقر و نگهداري مي شود و امكان مميسي را فراهم مي آورد
مطالب موجود در این جزوه عبارتند از:
OHSAS18001
OHSAS18002
مدیریت ایمنی
توجهات مدیریت ایمنی
ضرورت توجه به مدیریت ایمنی
مدیریت ایمنی سنتی
سیستم مدیریت ایمنی
ساختار کلی سیستم مدیریت ایمنی
برخی استانداردها در زمینه استقرار سیستم مدیریت ایمنی
سری ارزیابی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
استانداردهای قابل ممیزی و صدور گواهینامه
سازگاری با ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱
مزایای ایجاد، استقرار و نگهداری OHSAS 18001
عناصر تشکیل دهنده سیستم مدیریت OHSAS 18001
ساختار سری استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
عناصر نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
مروری بر استاندارد OHSAS 18001:1999
واژگان و تعاریف
خط مشی OH&S
طرح ریزی
نکات مهم در شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
کنترل ریسک
الزامات قانونی و سایر الزامات
طرح ریزی اهداف
طرح ریزی مدیریت برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی
استقرار و اجرا Implementation & Operation
آگاهی، آموزش و صلاحیت
کنترل عملیات Operations Control
مستندسازی Documentation
آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
بررسی و اقدام اصلاحی Checking and Corrective action
اندازه گیری و پایش عملکرد
عدم انطباق و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه Noncompliance
ممیزی Audit
بازنگری مدیریت Management review
خط مشی زیست محیطیEnvironmental policy

10