نوشته‌ها

راهنمایی اندازه گیری روشنایی

راهنمایی اندازه گیری روشنایی

مقدمه
اين راهنما به منظور حفظ يكنواختي در استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست و برآوردسازي اهداف بند 4 راهنماي استقرار و توسعة نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست وزارت نفت به عنوان يك الزام تهيه و در آن به حداقل الزامات جهت پايش و انداز هگيري عامل فيزيكي روشنايي اشاره شده است. در ضمن سند فوق كاربرد فراواني در انجام مميزي هاي اين نظام داشته و به نكات مهم و برجسته اي كه در هنگام مميزي مي بايست به آن توجه شود، نيز اشاره دارد.

لازم است موارد مطروحه در اين مجموعه بصورت حداقل الزامات در نظر گرفته شود

شماره صفحه

عنوان

1

مقدمه

2

هدف

2

دامنه

2

مراجع

2

روشهاي بررسي و اندازه گيري روشنايي محيط كار 

17

پیوست

17

توضیح واژهای فرم ها

19

نحوه ازیابی روشنایی

20

مدلهای آریش روشنایی فضاها و فرمولهای آنها

تعاریف

دانلود فایل:

ایکون دانلود-سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای