نوشته‌ها

آسیب های ناشی از حرکات تکراری RMI

انرژی, ماهیچه و کار

انرژی, ماهیچه و کار

Muscle energy and work

دستگاه حرکتی فعال انسان از سیستم منعشب ماهیچه ای تشکیل شده است. 45% از وزن بدن انسان را ماهیچه تشکیل می دهد. هر ماهیچه از تارهای فراوانی ( در حدود 10 هزار تا یک میلیون) تشکیل شده است. تارهای ماهیچه ای به طول 14 تا 15 سانتی متر بر حسب ماهیچه می باشد. این تارها به بافتی سخت و غیر قابل ارتجاع از بافت های پیوندی منتهی می گردد که به آن تاندون می گویند و تاندون است که در اصل ماهیچه را به استخوان متصل می کند.

ویژگی ماهیچه قابل ارتجاع بودن ان است و هر ماهیه می تواند تا حدود نصف طول خود منقبض شود. هرچه طول ماهیچه بیشتر باشد کار انجام شده بیشتر است. از انقباض ماهیچه ای نیرویی ایجاد می شود که به آن نیروی ماهیچه ای می گویند. در نزد انسان توان حاصل از انقباض یک ماهیچه مساوی 4 کیلوگرم بر مقطع یک سانتیمتر مربع ماهیچه می باشد. بدین معنی که یک ماهیچه با مقطع یک سانتی متر مربع قادر است وزنی حدود 4 کیلوگرم را تحمل کند. در آغاز انقباض وقتی که ماهیچه در اندازه طبیعی است قدرت نیروی بیشتری را دارد و هر قدر که بر میزان انقباض افزوده می شود از طول ماهیچه و نیروی ان کاسته می گردد.

اطلاعات بیشتر