نوشته‌ها

ارگونومی در توانبخشی افراد

مخاطرات اسکلتی – عضلانی رایج در بیمارستانها

مخاطرات اسکلتی – عضلانی رایج در بیمارستانها
(ویژه پرستاران)
Health care wide hazards module – Ergonomics
OSHA
مترجم: نیلوفر احمدی- کارشناس بهداشت حرفه ای

مقدمه :

براساس آمارهای کشور آمریکا سالانه بیش از 200 هزارمورد آسیب  و بیماری اسکلتی عضلانی مرتبط با کار در پرستاران ثبت می شود. بسیاری از این موارد شامل آسیبهای شدید هستند و بیش از نیمی از این آسیبها نیاز به استراحت پزشکی دارند و سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار خسارت ناشی از پرداخت غرامت دستمزد روزهای استراحت پزشکی فقط بخاطر آسیبهای اسکلتی عضلانی در پرستاران به سیستم های بیمه ای  امریکا وارد می شود.

OSHA: انستیتو تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا

اطلاعات بیشتر