نوشته‌ها

پیاده سازی مسائل ایمنی فرایند (ایمن سازی فرایند)

جزوه تجزیه و تحلیل حوادث دکتر غلام نیا

جزوه تجزیه و تحلیل حوادث دکتر غلام نیا

جزوه تجزیه و تحلیل حوادث دکتر غلام نیا

 

ضرورت داشتن برنامه ايمني و بهداشت حرفه اي يا چرا نياز به مديريت ايمني داريم؟
اينكه ما چرا نياز به برنامه ايمني و بهداشت داريم شايد براي همگان پاسخ دادن به اين سوال ساده باشد ولي همين ساده انگاشتن مسايل باعث گرديده است كه افراد درك درست، منسجم، منطقي و علمي از ضرورت داشتن برنامه نداشته باشند لذا به دلايل زير ما نياز به مديريت قوي و داشتن

اهداف و برنامه هاي ايمني و بهداشت داريم:

 1. اينكه افراد شاهد درد و رنج ديگران باشند يك روحيه غير اخلاقي است.
 2. اينكه فرد مسول شاهد درد و رنج كاركنان باشد داراي يك روحيه غير اخلاقي است.
 3. حوادث و بيماري ها هزينه هاي سنگيني بر جامعه و سازمان وارد مي كند.
 4. حوادث و بيماري ها به شدت بهره وري را كاهش مي دهد.
 5. اتخاذ برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي در برخي از سازمان ها ثابت كرده است كه مي توان ميزان و شدت حوادث و بيماري ها را كاهش داد.
 6. وجود زيان و هزينه هاي آشكار شامل اشتباهات، نقايص، ضايعات، درد و رنج، هزينه هاي پزشكي و درماني، غرامت، تغيير در سفارشات، بازرسي مجدد، دوباره كاري، جلسات و …
 7. زيان هاي پنهان شامل، ديركردها، عدم تحويل بموقع، تأخير در دريافت سفارش، جريمه ها، از دست دادن شهرت، كاهش اعتماد مشتري، شكايات ناگفته، انتقال نارضايتي به ديگران، تكرار اشتباهات، فرصتهاي از دست رفته، هزينه هاي اضافي توليد، نقايص محصول در هنگام استفاده و…

نقاط ضعف در وضعيت ايمنی و بهداشت حرفه ای

عوامل متعددي وجود دارند كه موانع بزرگي را در پشبرد اهداف ايمني و بهداشت حرفه اي ايجاد مي كنند بطور اجمالي برخي از اين موانع بيان مي شود:

 1. ضعف در مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي
 2. كمبود آموزش هاي ضروري در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي
 3. فقدان چشم انداز درست از برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي
 4. ضعف در تشكل هاي كارگري
 5. ضعف در اجراي برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي
 6. ضعف فرهنگي در زمينه پياده سازي برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي (فقدان فرهنگ و جو ايمني)
 7. ناكارآمد بودن سيستم نظارتي و حمايتي
 8. فقدان استانداردهاي مشخص ايمني و بهداشت حرفه اي
 9. فقدان مطالعات بنيادي و كاربردي ايمني و بهداشت حرفه اي
 10. فقدان و كمبود منابع مالي براي اجراي برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي
 11. فقدان سيستم درست بررسي حوادث و گزارش دهي مناسب به جامعه و گروههاي ذي نفع
 12. كمبود راهكارهاي قانوني در پيشبرد اهداف و برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي
 13. فقدان مميزي و بازرسي ها در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي
 14. فقدان ارزيابي عملكرد ايمني و بهداشت حرفه اي
 15. ضعف دست اندركارن برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي
 16. كمبود منابع اطلاعاتي و انتشاراتي در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي

تعاريف حادثه:

 • به عنوان رويدادي غير منتظره كه ممكن است سبب آسيب به فرد و خسارت به اموال شود و يا حتي نشود.
 • يك واقعه برنامه ريزي نشده در زنجيره اي از فرايندهاي برنامه ريزي شده است ( ارگوست و كريچ )
 • حادثه عبارتند از هر اتفاق و رويداد پيش بيني نشده و غير مراقبه اي كه باعث متوقف شدن جريان كار ( I.L.O ) شده و در نتيجه مقداري از نيروي كار تلف مي شود
 • عدم مهار و كنترل انرژي است.
 • ضعف در جوابگويي به يك محرك و فرار از حالت مخاطره ( ديويس )
 • حادثه رهايي برنامه ريزي نشده انرژي و مواد خطرناك است كه به دليل عمل و شرايط ناايمن و در اثر ضعف مديريت و وجود شرايط فردي و محيطي نامطلوب بوجود مي آيد ( زاباتاكيس )
 • حادثه عبارتند از حادثه اي كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد مقصود از انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه، موسسات وابسته، ساختمان ها و محوطه آن مشغول به كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مامور انجام كاري باشد ( تامين اجتماعي )

 هزينه های حوادث (Costs of Accidents)

طبقه بندي هزينه هاي حوادث (Classification of Costs of Accidents)

 • هزينه هاي اقتصادي و هزينه هاي غير اقتصادي (Economical and Non Economical)
  • هزينه اي اقتصادي شامل هزينه هايي اندكه قابل محاسبه هستند نظير هزينه از دست رفتن مواد، تجهيزات ، كالاها، خدمات و درمان
  • هزينه هاي غير اقتصادي هزينه هايي اندكه در شرايط معمول قابل محاسبه نيستند نظير هزينه درد و رنج به فرد مصدوم، هزينه هاي بارهاي احساسي به خانواده و جامعه و هزينه به ارزش هاي اجتماعي
 • هزينه هاي مستقيم و هزينه هاي غير مستقيم يا پنهان يا غير بيمه اي  Direct Costs Direct and Indierect Costs or Hidden or Unensured Costsپرداخت حق بيمه، تسويه حساب هاي قانوني، پرداخت مستقيم به پزشك  Indirect Costs or Hidden Costs or Uninsured Costs
 • هزينه و زمان يافتن براي جايگزين موقت براي كارگر مصدوم
 • هزينه زمان بكاررفته از سوي سرپرست براي بررسي حادثه و آماده نمودن گزارش حادثه و تنظيم زمانبندي كار
 • هزينه دستمزد پرداختي بابت زمان از دست رفته به كارگران آسيب ديده. شامل زمان بهبودي و زمان دوري از كاري كه از سوي بيمه غرامتي پرداخت نمي شود را شامل مي شود.
 • هزينه دستمزد به كارگران ديگري كه آسيب نديده اند. اينها شامل كساني اند كه كار را براي تماشا يا كمك به فرد آسيب ديده متوقف كرده اند و يا كساني كه منتظر بازده كاري فرد مصدوم بوده اند تا كارشان را تكميل كنند كارگران خط مونتاژ )
 • هزينه آسيب به مواد و تجهيزات. حتي زمانيكه هيچ خسارتي به اموال وجود ندارد هزينه هاي بابت سازماندهي مواد بعد از حادثه وجود دارد تا توليد بتواند از سر گرفته شود.
 • هزينه ساعات اضافي كاري مورد نياز براي حادثه. اينها شامل هزينه هايي براي جبران افت توليد، نظارت اضافي و حرارت و نور و … است.
 • هزينه دستمزد پرداختي به سرپرست بابت زمان صرف شده به منظور فعاليت هايي در ارتباط با حادثه. شامل حمل فرد مصدوم، بررسي حادثه، نظارت و فعاليتهاي ضروري براي از سر گرفتن عمليات
 • هزينه هاي در ارتباط با تعليم، آموزش و جايگزيني مجدد كاركنان براي از سر گرفتن توليد.
 • هزينه هاي پزشكي از سوي كارفرما. شامل تسهيلات درماني. پرسنل، تجهيزات و امكانات.

موضوعات جزوه:

 • شاخص های حادثه و روش های محاسبه هزينه و خسارات
 • مدل برآورد كل هزينه ايمنی
 • محاسبه هزينه به روش هينريچ و سیموند
 • مدل هاي براورد هزينه برنامه پيشگيری حوادث
 • مدل های حادثه (Accident Model)
 • تئوری هاي شرايط و عمل ناايمن
 • انواع خطاها توسط انسان
 • بررسی و گزارش حوادث شغلی
 • ارزيابی برنامه ايمنی در محيط كار
 • طبقه بندی حوادث ناشی از كار
 • چگونگی تدوين استراتژی های پيشگيری حوادث و صدمات در مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:


این مطلب بروزرسانی شد و فایل حوادث ناشی از کار دکتر غلام نیا در 14 اسلاید پیوست شد.

 

پیوندهای مفید:

⇐ آمار و اطلاعات حوادث و رویدادها, جمع اوری و استفاده از آنها

⇐ نرم افزار مستند سازی و تجزیه و تحلیل حوادث Accident Analysis and Documentation Raad