نوشته‌ها

Hazard identification and risk assessment-شناسایی و ارزیابی ریسک در کارخانه

شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك در کارخانه تولید کابل

شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك در کارخانه تولید کابل

تهیه کننده :

مهرداد ایمانزاده

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر روح الله کاظمی

تعیین شدت اثر(C):

اين متغير، شدت نتايج حاصل از بروز خطر ايمني و بهداشت حرفه­ اي تأثير پذيرندگان از فعاليتها و فرآيندها و خدمات در محيط كار را معين نموده و دامنه ارزش آن مطابق جدول  1 توسط سرپرست HSE کارگاه تعیین و در برگ شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك  (FRM-SA-033))ثبت می­شود.

تعيين تناوب مواجهه با مخاطرات  (E):

سرپرست HSE کارگاه براساس تجربه، مشاهدات و نيز نتايج برگه ­هاي شناسايي جنبه­ هاي زيست محيطي و خطرات محيط كار (FRM-SA-031) ، تعداد دفعات وقوع خطر و مواجهه با آن را بر اساس طبقه ­بندی جدول 2 تعیین نموده و نتایج را در برگ شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك (FRM-SA-033) ثبت می­نماید.