نوشته‌ها

تعیین شاخص گرمایی WBGT

محاسبه شاخص WBGT

/
محاسبه شاخص WBGT کارشناس بهداشت حرفه ای باید جهت ارزیابی استرس …