نوشته‌ها

انتشار و وسایل اندازه گیری صوت

اندازه گیری٬ کنترل و آثار صدا

اندازه گیری٬ کنترل و آثار صدا (Measurement and control of noise)

صدا از جمله عوامل فیزیکی است که برای بیشتر کارگران آزار دهنده می باشد. پژوهش های پرسشنامه ای در کارخانه های صنعتی نشان می دهند که از نظر کارگران٬ بزرگترین مشکل موجود در محیط کار٬ الودگی صوتی است (کارلسون ۱۹۸۹). این مسئله چندان هم غیر قابل انتظار نیست٬ زیرا در مقایسه با بسیاری از مشکلات ارگونومیک٬ صدا عواملی بسیار آشکارو عینی است.

در اینجا نخست به گفت و گوی پیرامون روش های گوناگون ارزیابی اثرات ناشی از روبه رویی با صدا می پردازیم. سپس برخی اثار صدا بر روی عملکرد شغلی را بررسی می کنیم. اثراتی که احتمالا بر کارگران صنعتی اثر می گذارد. انگاه روش های مهندسی کاهش صدا در محیط کار را مطرح می سازیم.

اطلاعات بیشتر