نوشته‌ها

کپسول های آتش نشانی

طریقه ی محاسبه تعداد خاموش کننده های دستی به روش NFPA

طریقه ی محاسبه تعداد خاموش کننده های دستی به روش NFPA

طریقه ی محاسبه تعداد خاموش کننده های دستی به روش NFPA

 

کلیه کپسول های بر حسب عامل با ماده ضد حریق با روش عملکرد ظرفیت و جریان پرتابی و خط افقی ، زمان تخلیه دمای نگهداری و کلاس های حریق طبقه بندی می شود. لذا با داشتن اطلاعاتی نظیر تعداد آنها و تعیین محل از نظر کیفیت و درجه بندی خاموش کننده حفاظت می کند را می توان بدست آورد.

حال با توجه به مساحت تحت پوشش هر نوع کپسول می توان از فرمول زیر تعداد کپسول های مورد نیاز برای هر کارگاهی را محاسبه نمود:

 با توجه به تعدادکپسول های مورد نیاز نحوه چیدمان کپسول باید طوری باشد که تمام سطوح کارگاه را تحت پوشش قرار دهد. سطح تحت پوشش کپسول عبارتند از مساحت مربعی محاط به دایره ای به شعاع تحت پوشش هر کپسول .

اطلاعات بیشتر