نوشته‌ها

پرتوی بتای منفی و مثبت (نگاترون, وزیترون)

پرتوی بتای منفی و مثبت (نگاترون و پوزیترون)

/
پرتوی بتای منفی و مثبت (نگاترون و پوزیترون) هرگاه عدم تعادل انرژی در هسته بدلیل افزایش ن…