نوشته‌ها

نقش نیروی انسانی در سوانح

ایمنی آتش و پیشگیری از آتش سوزی

ایمنی آتش و پیشگیری از آتش سوزی

Fire Safety and Prevention

کلمات کلیدی: ایمنی حریق,ایمنی آتش, ایمنی اتش سوزی, ایمنی آتش نشانی

هر آتشی برای شروع به سه عنصر نیاز دارد: اکسیژن, گرما و مواد سوختنی

این سه عنصر مثلث حریق را به وجود می اورند. البته در تئوری های جدید عنصر چهارمی به نام واکنش های زنجیری نیز اضافه شد و مثلث آتش به چهار ضلعی آتش شد.

تمام روش های پیشگیری و اطفای حریق بر این اصل استوار است که از ورود یکی از این اجزا جلوگیری شود تا آتش به وجود نیاید.

آتش انرژی زیادی را هم برای سازندگی و هم برای ویرانگری دارد. هر ساله آتش سوزی های زیادی در صنایع روی می دهد که هزینه های سرسام آوری را به شرکت ها و موسسات وارد می سازد. بزرگترین آتش سوزی ها از یک جرقه ی کوچک اغاز می شوند. با رعایت اصول ایمنی اتش و روش های ساده پیشگیری, می توان بزرگترین آتش سوزی ها را مهار, کنترل و حذف کرد.

اطلاعات بیشتر