نوشته‌ها

الزامات HSE در خرید

چرا باید خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي داشته باشیم؟

چرا باید خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای داشته باشیم؟

چرا باید خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای داشته باشیم؟

چرا باید خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي داشته باشیم؟

خط مشی ایمنی و بهداشت به توسعه و گسترش برنامه ایمنی محیط هاي کاري کمک می کند. از آنجا که یک خط مشی، نیازهاي خاصمحیط کار را انعکاس می دهد باید مرتباً بازبینی و مرور شده و مطابق نیازهاي روز گردد. مقاله پیش رو، شما را در تهیه و بکارگیري یک خط مشی مناسب براي محیط کارتان یاري می سازد.

خط مشی چیست؟

فرهنگ لغات خط مشی را به عنوان نقشه ، روش یا جریانی از فعالیتهاي کاري تعریف می کند بطوریکه راهنماي تصمیم گیري هاي آینده و یا موثر در این نوع تصمیمات می باشد. خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي از طریق بیان اصول و قواعد مربوطه، فعالیتها را هدایت می کند؛ میزان تعهد و الزام کارفرما را در امر سلامت و ایمنی کارگران نشان می دهد و شرح وظایف بیشتري را (به نسبت وظایف قانونی مشخصشده) براي کارفرمایان ارائه و پیشنهاد می کند.

چه مواردی این خط مشی را موثر می سازد؟

تفاوتهاي بسیاري در فرم و محتواي خط مشی ها موجود است که این اختلافات موجود در سبک و روشها، اهمیت چندانی را در نقش اصلی آن که همان مسئولیت کاربردي خط مشی می باشد، ندارد. یک خط مشی براي مفید بودن باید :

 • پیشنهادات و نظرات مدیران و نمایندگان کارکنان را در تهیه وتدارك خط مشی دخالت دهد.
 • با اهداف تعریف شده در محل کار، هماهنگ و همسو باشد.
 • نیازهاي محیط کار را پیش بینی نماید. (و لازم نیست که این پیش بینی ها با سایر محیطهاي کاري دقیقاً تطبیق داشته باشد.)
 • همانند سایر خط مشی هاي مهم و حائز اهمیت محل کار، مورد توجه و پذیرش قرار گیرد.

خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای چه موضوعاتی را باید تحت پوشش قرار دهد؟

خط مشی باید اهداف و طرحهاي ایمنی و بهداشتی را بر اساس نیازهاي محل کار تهیه کرده و موضوعات زیر را تحت پوشش قرار دهد:

 • تعهد و التزام مدیریت جهت ایجاد محیطی ایمن و سالم و حصول اطمینان از وجود ایمنی و بهداشت در تمام فعالیتهاي صورت گرفته در محیط کار
 • اجراي قوانین بهداشتی و رعایت اصول ایمنی در حداقل استانداردهاي قانونی. (براي دستیابی سریعتر به اهداف نهایی از حداقل استانداردها شروع کرده و در نهایت سعی در دستیابی به حداکثر استانداردهاي قانونی می نمایم.)
 • مسئولیت پذیري کلیه کارکنان در حفظ و نگهداري محیط کار ایمن
 • مسئولیت پذیري رده هاي مختلف مدیریتی جهت اجراي وظایف ایمنی و بهداشتی محول شده
 • تعهد والتزام در بازنگري دوره اي خط مشی و نظارت و کنترل بر میزان تاثیر گذاري آن
 • تعهد جهت تهیه مخارج هزینه هاي مربوطه و چگونه دستیابی به منابع مادي تامین کننده مخارج

چه کسی مسئول تهیه خط مشی است؟

بهترین خط مشی ها، خط مشی است که اختصاصبه یک محیط ویژه داشته باشد و اقتباس شده از سایر منابع و یادیگر محیطهاي کاري نباشد. کارفرما می تواند مسئولیت تهیه یک خط مشی را به تعدادي از کارکنان واگذار نماید، اما در هر صورت مسئولیت اصلی مطالب تهیه شده بر عهده کارفرما می باشد. خط مشی تهیه شده ، باید تاریخ زده شود و به امضاي کمیته اجرایی و یا هیئت رئیسه محل کار برسد.

در زمان نوشتن خط مشی چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

منابع داده ها و ممیزی

-موارد عمده اي که باید مد نظر قرار گیرند، شامل :

 • خط مشی باید مقدمات کاري لازم جهت پشتیبانی و اجراي صحیح اهداف آن را بیان کند که شامل جلسات کمیته هاي بهداشت و ایمنی، اقدامات و روند هاي کاري ایمن، بهداشت حرفه اي و برنامه هاي آموزشی ایمنی می باشد.
 • خط مشی باید انواع خطرات موجود در محیط کار را معرفی نماید و بسته به نوع خطرات ، ممکن است لازم باشد وظایف خاصی را براي کارفرما جهت انجام اقدامات فوري و ویژه اي در امر کنترل و حذف خطرات خاص، تعیین کند.
 • جهت دستیابی به اهداف خط مشی، باید از مشارکت فعال و دائمی کارگران بهره جست، بدون مشارکت و همکاري آنان، موفقیتهاي مورد نظر، حاصل نمی گردد.
 • با گذشت زمان، خط مشی نیاز به اصلاح خواهد داشت و باید همراه و هم جهت با تغییرات ایجاد شده در محیط کار پیش رود.

-جهت و تهیه تدارك یک خط مشی بهداشت و ایمنی، سئوالات ذیل باید پاسخ داده شوند:

 • هدف از برنامه ایمنی چیست؟ آیا کاهش صدمات و بیماري هاي ناشی از کار تا میزان 10 درصد مد نظر و مطلوب می باشد؟
 • زمانیکه با موارد متضاد مواجه می شویم، ایمنی مهمتر می باشد یا از اهمیت یکسانی در مقایسه با سایر موارد برخوردار است؟ در این موقعیتها چگونه باید تصمیم گیري نمود؟
 • مسئولیت ایمنی مستقیماً برعهده مدیریت می باشد یا از جانب او به شخصیا اشخاصدیگري واگذار شده است؟
 • مدیریت, خواستار دستیابی به چه منافعی در راستاي تحقق برنامه ایمنی می باشد؟
 • چه کسی مسئول هماهنگی فعالیتهاي ایمنی می باشد؟

بر اساس خط مشی، مسئولیتها به چه کسانی واگذار می گردد؟

اگر برنامه ریزي مناسبی جهت اجراي خط مشی در سازمان موجود نباشد، خط مشی نوشته شده همانند جملات توخالی و بی اثر خواهد بود. خط مشی تنها در مکانهایی می تواند مفید واقع شود که:

 • مسئولیتها بطور واضح، تعریف و مشخصشده باشد.
 • متدها و روشهاي مسئولیت پذیري ایجاد شود.
 • روندهاي کاري صورت گرفته، مطابق برنامه ایمنی باشد
 • بودجه مالی کافی و منابع مورد نیاز دیگر، در نظر گرفته شود.
 • در کل محیطهاي کاري مشمول، مسئولیت پذیري صحیح جهت دستیابی به اهداف خط مشی توسط کارکنان درك شده باشد.

زمانیکه مسئولیتها واگذار می گردد باید لیستی از نوع کار و ساختار سازمانی تکلمیل گردد، اما لازم نیست در این زمینه بسیار دقیق شده و به جزئیات بپردازند: به عنوان مثال از لیست کردن تمامی انواع خاص لوازم حفاظت فردي که باید تمامی کارکنان باید بر اساس توسط کارگران مورد استفاده قرار گیرد، خود داري کنید؛ بلکه به سادگی بیان کنید که طبیعت کارشان، از لوازم حفاظت فردي مشخص شده توسط کارفرما، استفاده کنند اجتناب از ذکر تک تک موارد باعث می شود کارگران در مواقع ضروري و برحسب شرایط و تغییر موقعیتها، انعطاف پذیري بیشتري داشته باشند و شما نیز بتوانید تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید.

براي حصول اطمینان از دستیابی به اهداف خط مشی می تواند به موارد زیر اختصاص یابد:

 • مسئولیتهاي شخصی (ذکر شده در پیوست الف)
 • مسئولیتهاي حقوقی
 • سیستم هاي مسئولیت پذیري
 • ارتقاء آگاهی در زمینه ایمنی
 • تعلیمات و آموزش هاي مورد نیاز
 • تصحیح و تهیه گزارش از مسایل و مشکلات موجود در زمینه ایمنی و بهداشت
 • اطلاعات مربوط به کنترل بیماریها و آسیب هاي شغلی

چگونه این خط مشی با فعالیتها و مسئولیتهای محل کار هماهنگی می یابد؟

براي کنترل و نظارت بر اقدامات و فعالیتهاي محیط کار، باید متدها و روشهاي مسئولیت پذیري طراحی گردد که شامل:

 • گنجاندن مسئولیت ها در خط مشی
 • اقدامات لازم جهت تضمین اجراي صحیح برنامه بهداشت و ایمنی
 • گنجاندن مسئولیت هاي ایمنی و بهداشت در شرح وظایف افراد
 • مرور مداوم و منظم برنامه هاي ایمنی و بهداشت
 • تهیه گزارش مداوم از اجراي برنامه بهداشت و ایمنی
 • بخشی از یک خط مشی, به این مسئله می پردازد که از آگاهی کلیه کارکنان نسبت به برنامه هاي ایمنی اطمینان حاصل کند. اگر طرح محیط کار جهت بکارگیري خط مشی، برنامه اي مناسب باشد، کارگران می توانند در کنار فعالیتهاي روزمره خویش، در جلسات ایمنی و کلاسهاي آموزشی مربوطه نیز شرکت کنند.

مسئولیتی که از طریق خط مشی ایمنی و بهداشت به کارکنان واگذار می شود، می تواند قسمتی از شرح وظایف آنان باشد. در این مورد می توان در هنگام شروع به کار و در بدو استخدام کارگران ، رونوشتی از خط مشی ایمنی و بهداشت را به آنان ارائه نمود و به آنان یاد آور شد که پیروي از این خط مشی بعنوان یکی از شرایط استخدام می باشد.

بوسیله ارسال علائمی براي نصب در محل کار، نوشتن مقالاتی راجع به خط مشی ایمنی و بهداشت در خبرنامه هاي شرکت و اشاره به آن در دستور العمل هاي کاري و غیره ، می توان تعهدات و الزامات خط مشی را در حیطه هاي کاري تقویت نمود. در هر محیط کاري روشی خاصجهت آگاه ساختن کارگران از خط مشی در نظر گرفته می شود، اما مطلب مهم ، داشتن یک طرح مناسب و پیروي از آن بطور تمام و کمال می باشد.

چگونگی برقراری ارتباط خط مشی با سایر فاکتور ها

ممیزی ایمنی

-یک خط مشی موثر و مفید در امر مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت باید:

 • به وضوح، ابلاغ و تعریف شده باشد.
 • در بیان مطالب ترتیب درستی را اتخاذ نماید و از این طریق به عملی تر شدن سیستم یاري رساند.
 • نگرش ها و طرز عمل افراد مشمول رابطه روزانه انعکاس دهد.
 • کنترل و نظارت همه جانبه داشته باشد.

-طرق ارتباطی خط مشی، شامل موارد زیر می شود:

 • دادن آموزشهاي لازم به عنوان مقدمه اي ضروري
 • استفاده از کتب راهنما در زمینه خط مشی و روند کاري آن
 • پیوستن به کمیته هاي ایمنی و بهداشت
 • شرح وظایف (همانگونه که ذکر شد می توان بر اساس خط مشی ایمنی و بهداشت، پیروي کامل از این خط مشی را در شرح وظایف کارکنان ذکر نمود.)
 • استفاده از بوردها و تابلوهاي اعلانات جهت جلب توجه کارکنان و یاد آوري نکات ایمنی و بهداشتی به آنان.
 • برقراري جلسات ایمنی
 • الزام و تعهدات مدیریت در امر پاسخ گویی موثر به مسائل مطرح شده مرور گزارش هاي بازرسی، بررسی
 • پیشنهادات ارائه شده توسط کمیته بهداشت و ایمنی ، بررسی حوادث به وقوع پیوسته و ارزیابی برنامه ایمنی و بهداشت.

پیشنهاداتی برای بکارگیری و اجرای خط مشی

براي بکارگیري یک خط مشی، در ابتدا باید فعالیت هاي ایمنی و بهداشتی تعریف شود. براي دستیابی به این امر، هر محیط کاري می تواند بر اساس نوع خاصکار خود، تعاریف جداگانه اي را ارائه دهد؛ با این حال موارد عمومی مشابهی در تمام محیطهاي کاري مشاهده می شود که خط مشی باید به آنها اشاره نماید و شامل موارد زیر میگردد:

 • خط مشی باید بیانگر قوانین جامعی در راستاي رفتارهاي کاري ایمن و بهداشتی باشد، همچنین باید روشن سازد که مسئولیت توسعه و پیشرفت امور اجراي صحیح قوانین با چه کسانی می باشد.
 • طرح ریزي برنامه هایی جهت آشنایی کارگران با خطرات خاصمحیط کار و دادن اطلاعات کافی به آنان در زمینه مشاغل خطرناك.
 • خط مشی باید شامل رهنمودهاي مشخصی جهت نگهداري ، نظارت و کنترل لوازم، تجهیزات و ماشین آلات باشد؛ در این زمینه نیز باید مسئولیت هاي مربوطه ، دقیقاً معین گردد.
 • خط مشی باید بیانگر نوع برنامه هاي آموزشی مورد نیاز ، جهت حصول اطمینان از آشنایی کلیه کارکنان با مسئولیتهاي واگذار شده به ایشان باشد. این برنامه هاي آموزشی که توسط خود شرکت یا کارخانه برگزار می گردد می تواند شامل : آموزشهاي بدو خدمت، آموزشهاي ضمن خدمت و دوره هاي باز آموزي باشد.
 • قسمت اصلی و ضروري برنامه ایمنی، برگزاري جلسات ایمنی و بهداشت در محیطهاي کاري براي کلیه سطوح سازمان می باشد. در این زمینه، خط مشی باید موضوعات مورد بحث و گفتگو در جلسات را مشخص کرده و همچنین مواردي که بایستی بطور شفاهی و یا کتبی ابلاغ گردد را ذکر نماید.

مثالی از یک چک لیست کنترلی خط مشی ایمنی و بهداشت

در زیر نمونه هایی از سوالاتی که می توانند در چک لیست کنترلی مطرح شوند، ذکر شده است: (پاسخ سوالات زیر، بله و یا خیر می باشد)

 1. آیا لزوم تعهد به ایمنی و بهداشت بطور صریح در خط مشی ذکر شده است؟ آیا تعهدات مربوط به کارگران واضح است؟
 2. آیا در خط مشی ذکر شده است که چه مقامی مسئول نظارت برکارایی و اجراي صحیح برنامه بهداشت و ایمنی بوده و فرد یا افراد مسئول چگونه باید بر این امر نظارت داشته باشند؟
 3. آیا مسئول کمیته اجرایی یا هیئت مدیره خط مشی را امضاء و تایید کرده است؟ ·
 4. آیا ایده ها و نظرات مدیران و مسئولین ، نمایندگان بهداشت و ایمنی و همچنین کمیته هاي ایمنی مد نظر قرار گرفته است؟
 5. آیا بیانیه، نقش مهم همکاري چند جانبه میان تمامی کارکنان در موفقیت خط مشی ایمنی و بهداشت را به وضوح نشان می دهد؟ و آیا وظایف در سطوح مختلف سازمانی توضیح داده شده است؟
 6. آیا خط مشی بیان می کند که مسئولیت موضوعات و موارد زیر با چه کسی (کسانی) می باشد: ·
  • الف- ثبت حوادث و گزارش هاي بازرسی.
  • ب- احتیاطات لازم براي پیشگیري از آتش سوزي و یا اقدامات فوري در هنگام وقوع آتش سوزي.
  • ج- کمکهاي اولیه
  • د- بازرسی هاي ایمنی
  • ه – برنامه هاي آموزشی
  • و- اجراي مقررات قانونی
 7. آیا منحصراً مدیریت، مسئول آماده سازي محیط کاري ایمن و بهداشتی می باشد؟ ·
 8. آیا برخورد کارفرمایان با مسائل ایمنی و بهداشتی همانند برخوردشان با موضوعات تجاري و مسائل اقتصادي و مالی است؟( یعنی آیا مسائل ایمنی به اندازه مسائل تجاري و اقتصادي برایشان حائز اهمیت می باشد؟)
 9. آیا اسامی مدیرانی که مسئول تهیه خط مشی ایمنی در محیط کار هستند مشخص شده است؟ ·
 10. آیا در بحث وظایف کارفرما، دادن آموزشها و دستورالعملهاي ایمنی و بهداشت به کارگران را ذکر کرده است؟ ·
 11. آیا کنترلهاي لازم در امر اجراي قوانین و توسعه اقدامات ایمنی و بهداشتی اجرا شده است؟ ·
 12. آیا خط مشی شامل برنامه هاي طرح ریزي شده در زمینه ایمنی و بهداشت می باشد؟ ·
 13. آیا در زمان برنامه ریزي هاي جدید و یا استفاده از پروسه هاي نوین، مسائل ایمنی و بهداشتی در نظر گرفته شده است؟
 14. آیا خط مشی شامل اطلاعات چند زبانه بر اساس موضوعات رفاهی، ایمنی و بهداشتی می باشد؟ ·
 15. آیا در باره تخصیص منابع مالی کافی به مسائل ایمنی و بهداشتی بحث شده است؟ ·
 16. آیا تمام کارگران رونوشتی از خط مشی ایمنی و بهداشت را در دسترس دارند؟ ·
 17. آیا نمایندگان محیط کار درباره اصلاح و به روز آوري خط مشی ایمنی و بهداشت در مواقع نیاز ، مورد مشورت قرار می گیرند؟
 18. آیا خط مشی در جلسات کمیته ایمنی و بهداشت مرور و بازبینی می شود؟ ·
 19. آیا خط مشی به این نکته که ·« توسط چه کسانی و در چه فواصل زمانی باید بازبینی گردد » اشاره کرده است ؟
 20. آیا در طرح ریزي خط مشی، اقدامات و طرحهاي موثري جهت جلب توجه کارگران به خط مشی در نظر گرفته شده است؟
 21. آیا نماینده قانونی براي نظارت بر امر قانونی و منطقی بودن وظایف محول شده به کارکنان ، درسطح تشکیلات وجود دارد؟
 22. آیا مسئولیت نهایی مدیران ارشد در ارتباط با ایمنی واضح است؟ ·
 23. آیا در متن خط مشی و یا در شرح وظایف مدیران ارشد به طور مکتوب و مدون به مسئولیتهاي آنان اشاره شده است؟(مسئولیت هاي مدیران ارشد در خصوصبرنامه ایمنی و بهداشت)
 24. آیا کنترلها و اقدامات لازم جهت حصول اطمینان از مسئولیت پذیري افراد در امر ایمنی و بهداشت وجود دارد؟ ·
 25. آیا سنجش میزان کارایی برنامه ایمنی و بهداشتی، یک جزء ضروري در ارزیابی اجرایی می باشد؟ ·
 26. آیا مدیران متوجه ماهیت مسئولیت هاي ایمنی و بهداشتی واگذار شده هستند و آنها را پذیرفته اند؟ ·
 27. آیا مراتبی جهت برقراري ارتباط با پیمانگاران مربوطه (جهت به انجام رسانیدن طرحهاي ایمنی و بهداشتی) وجود دارد؟
 28. آیا همه اشخاص از مسئولیت هاي قانونی خویش اطلاع دارند؟ ·

پیوست الف:

– مسئولیتهاي شخصی:
همه افراد، مسئول انجام وظایف محوله به ایشان بوده و هر شخصی در محیط کار باید وظایف خود را بداند تا در نهایت، برنامه هاي ایمنی و بهداشت به نتایج مطلوب برسد. در زیر نمونه هایی از وظایف محوله به افراد در سازمانهاي مخلتف ارائه شده است که شما نیز می توانید در تهیه خط مشی، بخشی یا تمامی موارد زیر را انتخاب کرده و یا بر اساس نیازمندیهاي خاص محیط کار خود، مسئولیتهاي دیگري را نیز مطرح کرده و به افراد مربوطه واگذار نمایید

1- مسئولیتهاي کارگران:

 • کار را به شیوه اي به انجام رسانید که خطري سلامتی و ایمنی شما یا دیگران را تهدید نکند.
 • در کاهش و کنترل عوامل ایجاد کننده بیماري و یا حادثه مساعدت کنید.
 • هر گونه حادثه، شبه حادثه، صدمه، خسارت و یا بیماري ناشی از کار را گزارش کنید.
 • در هنگام کارکردن، ابزار و تجهیزات را به شیوه صحیح مورد استفاده قرار دهید.
 • ابزار و تجهیزات را در شرایط مطلوب و مناسبی نگهداري کنید.
 • از وسایل ایمنی و پوشش ها و لباسهاي حفاظت فردي استفاده کنید.
 • معایب موجود در لوازم و ماشین آلات را گزارش کنید.
 • مراقبتها و رفتارهاي ایمنی و بهداشت فردي را گسترش دهید.
 • روشهایی جهت حذف یا کاهش خطرات محیط کار پیشنهاد کنید.
 • در زمینه خط مشی ایمنی و بهداشت کار و اقدامات و روندهاي کاري ایمن مطالعه نموده، از آنها پیروي کنید.
 • با نمایندگان و اعضاي کمیته ایمنی و بهداشت همکاري نمایید

2- مسئولیتهاي کارکنان و هماهنگ کنندگان بخش ایمنی

مسئولیت کارکنان بخش ایمنی در قبال مدیریت و کارگران شامل موارد ذیل می باشد، به عبارت دیگر آنها می توانند به مدیریت و کارگران در زمینه هاي زیر توصیه هاي لازم را بنمایند:

 • پیشگیري از بیمارها و صدمات به افراد و یا جلوگیري از وارد آمدن خسارات به کارخانه و تجهیزات موجود.
 • حمایتهاي قانونی در امور ایمنی، بهداشتی و رفاهی. ·
 • تهیه و استفاده از پوشش هاي حفاظتی فردي ، نصب حفاظهاي مناسب بر روي ماشین آلات, انجام تستهاي ایمنی
 • مورد نیاز در مواقع لزوم، بازرسی متناوب از دستگاههاي موجود و دستگاههاي جدید از دیدگاه نکات ایمنی
 • احتیاطات لازم در مورد خطرات بالقوه موجود بخصوصقبل از شروع به کار روزانه
 • اعمال تغییرات در قانون گذاري در موقعیتهاي ضروري

و اما مسئولیتهاي شخصی این افراد شامل:

 • ثبت و تجزیه اطلاعات در مورد بیماریها و صدمات ناشی از کار و همچنین خسارات وارد شده و میزان کاهش درتولید محصولات.
 • ارزیابی حوادث به وقوع پیوسته و مرور و بازبینی در نحوه اجراي مسائل ایمنی ·
 • برقراري و حفظ تماس مداوم با گروههاي ایمنی حرفه اي و متبحر ·
 • شرکت در بحثهاي مربوط به بهداشت و ایمنی و کنترل آسیبهاو خسارات ناشی از کار
 • به روز آوري کدهاي ایمنی و ثبت جدید ترین پیشنهادات ارائه شده در زمینه ایمنی کار
 • اداره و اجراي برنامه هاي ایمنی
 • همکاري در زمینه تحقیق حوادث و تجزیه و تحلیل و تهیه و تدارك گزارش و خلاصه اي از حوادث
 • تهیه گزارشهاي بازرسی
 • حصول اطمینان از انجام فعالیتهاي صحیح در زمان مشاهده کمبودها و نقصهاي کاري
 • همکاري با سمینارها و مراکز آموزشی ایمنی

3- مدیران ارشد اجرایی

مسئولیتهاي مدیران اجرایی را می توان به صورت زیر بیان کرد:

 • تهیه بیانیه خط مشی در ارتباط با برنامه ایمنی.
 • کنترل کلی در امر ایمنی و نظارت بر برنامه پیشگیري از ضرر و زیان هاي احتمالی
 • حصول اطمینان از اجراي تمامی موارد ذکر شده در خط مشی ایمنی در کلیه بخشهاي محیط کار
 • حصول اطمینان از آگاهی تمامی پرسنل از خط مشی ایمنی و بهداشت و رعایت اصول آن در روندهاي کاري
 • تهیه اطلاعات و دستورالعملها و همکاري همه جانبه با ناظران و سرپرستان ذیربط جهت حفظ ایمنی و بهداشت کلیه کارکنان.
 • درك و اجراي خط مشی پیشگیري از حوادث در کنار وضع قوانین ایمنی و حفاظت کار.
 • حمایت همه جانبه از سرپرستان و ناظران از طریق تامین تجهیزات و ابزار ضروري و همچنین هر گونه تجهیزات
 • حفاظت فردي مورد نیاز ایشان.

4- مسئولیتهاي سرپرستان و مدیران خط تولید

 • همکاري و تشریک مساعی با اعضاي کمیته ایمنی و بهداشت
 • تهیه دستورالعملهاي لازم براي کارگران جهت انجام اقدامات کاري ایمن
 • سرپرستان خط تولید باید بعنوان بخشی از وظایفشان، کارگران را ملزم به استفاده از وسایل حفاظت فردي نمایند.
 • فراهم کردن نمونه هایی از روش کاري ایمن براي کارگران ·
 • ترتیب دادن بازرسی هاي دوره اي براي کنترل فعالیتها و شرایط غیر ایمن و وادار کردن کارگران به انجام عملیات صحیح و ایمن
 • همکاري با سایرین جهت به انجام رسانیدن اقدامات لازم براي جلوگیري از بروز تخلفات ، برقراري ایمنی عمومی ، پیشگیري از حوادث احتمالی ، اجراي مقررات ایمنی و پیروي از روشهاي کاري ارائه شده توسط خط مشی و انجام فعالیتهاي کاري صحیح جهت حصول اطمینان از تطبیق آنها با قوانین موجود.
 • دانش بکارگیري خط مشی ایمنی و قوانین ایمنی و بهداشت شغلی مربوطه در محیط کار.
 • اتخاذ ترتیبات لازم جهت اجراي اقدامات پزشکی مورد نیاز شامل انتقال به بیمارستان در مواقع ضروري.
 • گزارش فوري و سریع تمام حوادث، رسیدگی کامل به آنها ، دادن توصیه هاي لازم به مدیریت جهت پیشگیري از حوادث مشابه در آینده .
 • بازرسی دوره اي محیط کار جهت حصول اطمینان از وجود محیط کاري ایمن و بهداشتی .
 • همراهی و همکاري همه جانبه با بازرسان کار در طی بازرسی آنها از محل کار.
 • آگاهی از خطرات موجود در محیط کار
 • در مورد کارگران موقتی و جدید الاستخدام، سرپرستان و مدیران خط تولید موظفند قبل از شروع به کار آنان ، دستورالعملهاي ایمنی لازم را با تمام جزئیات مربوطه در اختیار آنان بگذارند.
 • حوادثی است که در محیط کار به وقوع می پیوندد، ،(NearMiss) منظور از شبه حادثه با حوادث جزء ولی پیامد حادثه ندارد یعنی تلفات، مرگ و میر و بیماري یا جراحتی به دنبال ندارد.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با چرا باید خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای داشته باشیم؟ داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

خط مشی نمونه برداری از هوا