نوشته‌ها

آیین نامه ها

آیین نامه ها

حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

http://wdl.persiangig.com/pages/down…m/fasle-12.pdf

 

کارهای سخت و زیان آور

http://wdl.persiangig.com/pages/down…om/fasle-8.pdf

 

متن آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور

http://wdl.persiangig.com/pages/down…om/false-9.pdf

 

آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه

http://wdl.persiangig.com/pages/down…om/fasle-4.pdf