نوشته‌ها

مبانی احتمال-www.acgih.ir

مبانی احتمال Foundations of probability

/
مبانی احتمال Foundations of probability مقدمهمفهوم امید ریاضی ، در اصل …