نوشته‌ها

مبانی احتمال-www.acgih.ir

مبانی احتمال Foundations of probability

مبانی احتمال Foundations of probability

مقدمه

مفهوم امید ریاضی ، در اصل در ارتباط با بازی‌های شانسی بوجود آمده است و در ساده‌ترین صورتش حاصل‌ضرب مبلغی است که بازیکن امکان یبرد آن را در احتمال آنکه برنده شود. در واقع امید ریاضی یک میانگین است. یا همان مقدار مورد انتظار یک متغیر تصادفی می‌باشد.

این فایل شامل 10 تا pdf است که هر یک کدام شامل موضوعات زیر است:

بخش اول

 • فضای نمونه -رخداد

بخش دوم

 • اصول موضوعه احتمال
 • قضاياي اساسي
 • مسئله

بخش سوم

 • شمارش
 • اصل شمارش
 • نمودار درختي
 • جايگشت
 • تركيب
 • قضیه دو جمله ای
 • فرمول استرلينگ

بخش چهارم

 • احتمال شرطی
 • كاهش فضاي نمونه
 • خواص تابع احتمال شرطي
 • قانون ضرب احتمالات
 • قانون احتمال كل
 • مفهوم افراز

بخش پنجم

 • متغير تصادفي- مفهوم
 • تابع توزيع
 • متغير هاي تصادفي گسسته تابع جرم احتمال
 • تابع جرم احتمال و تابع توزيع تجمعي
 • تابع جرم احتمال
 • اميد رياضي
 • واريانس
 • گشتاور

بخش ششم

 • متغير تصادفي برنولي
 • متغير تصادفي دو جمله اي
 • متغير تصادفي پواسون
 • متغير تصادفي هندسي
 • متغير تصادفي دوجمله اي منفي
 • متغير تصادفي فوق هندسي

بخش هفتم

 • متغير هاي تصادفي پيوسته
 • خواص تابع توزيع
 • تابعي از يك متغير تصادفي
 • اميد رياضي و واريانس يك متغير تصادفي

بخش هشتم

 • متغير هاي تصادفي پيوسته خاص
 • متغير تصادفي يكنواخت
 • متغير تصادفي نرمال
 • متغير تصادفي نمايي
 • متغير تصادفي گاما
 • متغير تصادفي بتا

بخش نهم

 • توابع توزيع توام
 • تابع جرم احتمال حاشيه اي
 • تابع توام جرم احتمال
 • تابع توام چگالي احتمال
 • متغيرهاي تصادفي مستقل
 • تايع توزيع شرطي

بخش دهم

 • اميد رياضي و واريانس : مباحث تكميلي
 • اميد رياضي مجموع متغيرهاي تصادفي
 • كواريانس

http://s5.picofile.com/file/8105634942/download_icon_Taktemp_10.gif