نوشته‌ها

آموزش جامع تجزیه و تحلیل آماری

آموزش جامع تجزیه و تحلیل آماری

آموزش جامع تجزیه و تحلیل آماری

Training comprehensive statistical analysis

با تجزیع و تحلیل می توان داده های خام را به شکل قابل استفاده و کاربری تبدیل کرده و و مطالعه انالیز واریانس را امکان پذیر نمود. بدین ترتیب مدیریت قادر است تا حداکثر استفاده از اطلاعات در دسترس جهت اتخاذ تصمیمات موثر بنماید. در همین راستا توانمندهای کادر ایمنی در اندازه گیری, پیش بینی و کنترل عوامل بالقوه زیان اور به منظور کاهش ضایعات در یک سازمان با تجربه و تحلیل آمری داده های خام مربوط به ایمنی همواره در حال افزایش بوده است. در اینجا بعضی از تکنیک های اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل آماری ارائه می شود, پاره ای از این تکنیک ها عبارتند از: توابع چگالی احتمال, آزمون فرضیه و چارت های کنترل. مهمترین هدف این بخش نشان دادن نحوه استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل اماری موجود برای مسائل ایمنی است, برای مطالعه بیشتر در زمینه شیوه های تجزیه و تحلیل اماری می توان به مراجع اصلی در رابطه با امار و احتمالات مراجعه کرد.

اطلاعات بیشتر