نوشته‌ها

وسایل حفاظتی تنفسی

مشخصات کلی مهم ترین گازهای معدنی

 مشخصات کلی مهم ترین گازهای معدنی

در اینجا به شرح توضیحات مهمترین گازهای معدنی می پردازیم که در تمام معادن به نسبت های مختلف وجود دارد, لذا با آگاهی از این گازها بهتر می توان از خطرات و اثرات سو این مواد جلوگیری کرد.

اکسیژنماده
1/1056چگالی نسبت به هوا
بی بو، بی رنگ، بی مزهخواص فیزیکی
به حالت طبیعی درهوا وجود داردمنابع تولید
غیرسمیآثارمضر
تنفس،دستگاه های اکسیژن سنج،چراغ اطمینان شعله ایروش تشخیص
  • در عیار کمتر از 18درصد باعث تسریع تنفس
  • در عیار کمتر از 14درصد سبب استفراغ و ضعف
  • در عیار کمتر از10درصد سبب کبودی رنگ بدن وحالت اغماء که ادامه تنفس منجر به مرگ تدریجی می گردد.
  • درعیار کمتر از5درصد سبب مرگ آنی خواهد شد.
علائم مشخصه
حداقل 19/5 درصدحداکثر عیار مجاز
پایین تر از 6 درصدعیارکشنده

اطلاعات بیشتر