نوشته‌ها

Human Error-خطای انسانی phea

تجزيه و تحليل پيش بينانه خطاهاي انساني PHEA

/
تجزيه و تحليل پيش بينانه خطاهاي انساني PHEA در PHEA كليه ي خطاهاي ا…