نوشته‌ها

خطوط انتقال نفت و گاز

راهنمای ایمنی همسایگان- عبور از تأسیسات در حال بهره برداری نفت، گاز و …

راهنمای ایمنی همسایگان- عبور از تأسیسات در حال بهره برداری نفت، گاز و …

مقدمه

در طول اجرای مراحل مختلف یک پروژه خط انتقال گاز در شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران فعالیت های مختلفي از انجام مطالعات اولیه، انتخاب مسیر، تسطیح زمین، گود برداری، انتقال لوله ها، خم کاری لوله ها، جوشکاری لوله ها، لوله گذاری، خاک ریزی، نصب شیرآلات و اتصالات، تست فشار خطوط، مرمت و تمیز کردن محوطه عملیات و … صورت مي گیرد.

در مراحل مختلف پروژه به دلایل گوناگون ممکن است ایمني افراد مستقر در اطراف محل اجرای پروژه و یا افراد عبور کننده از آن محل به خطر بیفتد مثلاً ممکن است در حین فعالیت گودبرداری، بیل مکانیکي با لوله گاز دیگری برخورد نماید و منجر به بروز آتش سوزی شود که با توجه به فشار گاز تا فاصله قابل توجهي آتش زبانه خواهد کشید و یا ممکن است منجر به انفجار شود و به افراد زیادی آسیب برساند. لذا لازم است در هر فاز پروژه خطرات مربوطه که احتمال آسیب دیدن از سمت آنها وجود دارد شناسایي و تمهیدات لازم پیش بیني گردد.


در این راهنما با توجه به خطراتي که احتمال وقوع آنها بیشتر است، با تمرکز بر محورهای ذیل، روش های کاربردی جهت ایمن سازی محیط مطرح خواهد شد تا با بکار گیری آنها، ایمني افراد و تجهیزات
برقرار و از وقوع حوادث پیشگیری شود:
– اجرای ارزیابي ریسک جهت شناسایي خطرات و اولویت بندی آنها و پیاده سازی اقدامات کنترلي لازم جهت کاهش ریسک های موجود
– اجرای کامل استانداردها، دستورالعمل ها و روش های اجرایي HSE جهت گذر خطوط لوله از مجاورت ساختمانها و تأسیسات
– پیش بیني تمهیدات لازم جهت جلوگیری از برخورد با ساختمانها و تأسیسات
– هماهنگي کلیه عوامل اجرایي درگیر در عملیات و اجتناب از هرگونه نابساماني
– آگاهي و آمادگي کلیه گروه های درگیر در عملیات در صورت بروز هر نوع شرایط اضطراری

فهرست موضوعات:

 • مقدمه
 • تعاریف و اصطلاحات
 • شرح مطالب راهنما
 • کلیات 
 • فاز انتخاب مسیر و تهیه نقشه های اجرایی
 • فاز تجهیز کارگاه و استقرار ماشین آلات 
 • فاز تسطیح 
 • فاز تأمین تجهیزات 
 • فاز گودبرداری
 • فاز انتقال لوله ها، خم کاری و جوشکاری 
 • فاز لوله گذاری
 • فاز تست فشار خطوط
 • فاز مرمت و تمیز کردن محوطه عملیات
 • نکات ایمني کار در زیر خطوط هوایي برق 
 • حریم خطوط تغذیه و شبکه های توزیع گاز
 • حریم اختصاصی خطوط انتقال گاز
 • و …