نوشته‌ها

پروژه بیماری های ریوی

بیماریها و عوارض ناشی از کار در اعضای مختلف بدن

بیماریها و عوارض ناشی از کار در اعضای مختلف بدن

The disorders caused by working in different organs

کلمات کلیدی: عوارض پوستی ناشی از کار, عوارض دهان و دندان ناشی از کار, عوارض بینی و گلو و حنجره ناشی از کار, عوارض گوش ناشی از کار, عوارض چشمی ناشی از کار, عوارض استحوانی و مفصلی ناشی از کار , عواض خونی ناشی از کار, عوارض کبدی کلیوی ناشی از کار, عوارض عصبی و روانی ناشی از کار, عوارض ریوی ناشی از کار

به طوری که دیدیم بیماری های ناشی از کار در اثر عوامل مختلفی به وجود می آیند که ما این عوامل را در 5 گروه مجزا تحت عناوین بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی, شیمیایی, مکانیکی, بیولوژیکی و روانی بررسی نمودیم و در هر گروه بیماری ها و عوارض ناشی از انها را از نظر گذراندیم. اینک در این قسمت با تکیه بر مطالب قبلی, بیماری ها و عوارض ناشی از کار را در اعضای مختلف بدن مورد مطالعه قرار می دهیم. اطلاعات بیشتر