نوشته‌ها

منابع داده ها و ممیزی

منابع داده ها و ممیزی

منابع داده ها و ممیزی

Data sources and audit

بانک های اطلاعاتی داده هایی را در مورد ارعتبار اجزا خواص شیمیایی, قابلیت اطمینان انسان و حوادث و رخداد های چند ساله ارائه می دهند. پیدایش کامپیوترهای کوک با دیسک های دارای گنجایش مناسب قابلیت دسترسی را خیلی آسانتر کرده اند و تعداد پایگاه داده بزرگ, امروزه برای استفاده روزانه تجاری در دسترس هستند. در اینجا به بررسی این گرد اوری عظیم پرداخته است, اگرچه اطلاعات بسیار مهمی در مقیاسی کوچکتر در کتاب های تخصصی و مجلات و گزارشات یافت می شوند.

یکی از مهمترین پیامد های ناخواسته در روند توسعه تکنولوژیدر بروز عدم تطابق ها و در نتیجه حوادث بروز پیدا می کند. مطالعات تاریخی نشان که این گونه حوادث قدمتی برابر با شروع کار در کره خاکی دارد ول تنها در چند دهه اخیر است که به دنبال معرفی انرژی های جدید و به کارگیری تکنولوژی های مدرن و در نتیجه گسترش سریع صنایع پیچیده, حوادث شغلی ماهیتی بسیار تهدید امیر به خود گرفته است.

اطلاعات بیشتر