نوشته‌ها

حمل دستی بار

/
حمل دستی بار در اكثر موارد صدماتي كه در ناحيه تحتاني كمر رخ …