نوشته‌ها

حمل دستی بار

/
حمل دستی باردر اكثر موارد صدماتي كه در ناحيه تحتاني كمر رخ …