نوشته‌ها

Crisis management and emergency response-مدیریت شرایط اضطراری و بحران

طرح ریزی شرایط اضطراری

/
طرح ریزی شرایط اضطراری 1. هدف 2. دامنه كاربرد 3. مراجع 4. مسئول…