بایگانی برچسب برای: طراحی، ساخت و ارزيابی سيستم تهويه موضعی قابل حمل برای کنترل دود و دمه های جراحی