نوشته‌ها

ضمیمه میزان های حدود مواجهه (TLV)

ضمیمه میزان های حدود مواجهه (TLV)

/
حدود میزان مواجهه از فاکتور هایی است که در هر صنعت میزان حد…