نوشته‌ها

صدا و اثرات آن

بررسی ميزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی كارگران كارخانه ریسندگی شادریس یزد

/
بررسی ميزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی كارگران كارخانه ریسن…
صدا و اثرات آن

صدا، شنوايي سنجي و روشهاي سنجش آن

/
صدا، شنوايي سنجي و روشهاي سنجش آن صدا، شنوايي سنجي و روشهاي سنجش آن …