نوشته‌ها

Human Error-خطای انسانی phea

تجزیه و تحلیل پیش بینانه خطاهای انسانی PHEA

تجزیه و تحلیل پیش بینانه خطاهای انسانی PHEA

تجزیه و تحلیل پیش بینانه خطاهای انسانی PHEA

 

در PHEA كليه ي خطاهاي انساني ممكن در هر يك از وظايف شغلي پيش بيني شده و راهكارهاي ريكاوري  هر كدام از آنها شناسايي شده و راه حل هاي مناسب جهت حذف يا كاهش آنها ارايه مي گردد.اين بررسي در وظايف شغلي حساس و آسيب پذير نسبت به خطاهاي انساني انجام خواهد شد و در نهايت اقدامات كنترلي مناسب جهت پيشگيري و كاهش خطاها و محدود كردن پيامدهاي ناشي از آنها توصيه مي شود.

فهرست

  1. بيان مساله و اهميت موضوع
  2. تعاريف در PHEA
  3. شرح مفاهیم در PHEA
  4. طبقه بندی خطاهای انسانی
  5. فرآیند ارزیابی اعتماد انسان (HRA)
  6. موانع به كارگيري روش هاي آناليز خطاهاي انساني
  7. پيشگيري و كاهش خطاهاي انساني