نوشته‌ها

سموم آلي فسفره

/
سموم آلي فسفره نخستين بار، آلماني‌ها در جنگ جهاني دوم، از ترکيبات آل…