نوشته‌ها

ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و ایمنی

مدیریت تغییر در HSE-MS

مدیریت تغییر در HSE-MS

مدیریت تغییر در HSE-MS

نويسند‌گان:

[ ليلا گنجعلي ] – كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي محيط زيست دانشگاه تهران، دانشكده م
[ سيد شمس الدين عليزاده ] – دانشجوي دكتري مهندسي بهداشت حرفه اي ، دانشگاه تربيت مدرس،تربيت مدرس،

خلاصه مقاله:

مديريت تغيير عنصري مهم و جدايي ناپذير از سيستم مديريت HSE ميباشد. تغييرات زماني رخ ميدهند كه فرايندهاي موجود الزامات را برآورده نميسازند و يا تجهيزات مطابق ويژگيهاي طراحي شده عمل نكرده، قوانين و مقررات تغيير ميكنند، روشهاي اجرايي و دستورالعملها اصلاح ميشوند و يا ساختار سازماني بازنگري ميگردد. چنين تغييراتي اگر تحت كنترل قرار نگيرند مي توانند ريسكهاي HSE عمليات (خدماتي يا توليدي) را افزايش داده و منجر به وقوع رويداد گردند.

اين فرايند كمك مينمايد تا اطمينان حاصل شود كه عمليات سازمان (توليدي يا خدماتي) به صورت ايمن و قابل اعتماد انجام شوند. در اين تحقيق سعي بر آن است تا سيستم مديريت تغيير بررسي شده، انواع مدل هاي آن با هم مقايسه شده و در نهايت چگونگي ايجاد اين سيستم در سازمان تشريح شود. بمنظور نشان دادن اثربخشي و نقش اين سيستم در كاهش ريسك هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست چند نمونه حادثه واقعي نيز در اين مقاله بررسي شده اند.


كلمات كليدي:

سيستم مديريت تغيير، HSE-MS ، ريسك هاي HSE

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر برید:

کلیک کنید