نوشته‌ها

ارزیابی پوسچر به روش ROSA

ارزیابی پوسچر به روش SI-JSI

/
ارزیابی پوسچر به روش SI-JSI Job-Strain index مقدمه و هدف: شاخص استرین (…