نوشته‌ها

ارزیابی به روش fma

ارزیابی پوسچر به روش MFA

/
ارزیابی پوسچر به روش MFA Muscle Fatigue Assessment مقدمه و هدف:روش ارزیابی…