نوشته‌ها

راه رفتن و کار کردن بر روی سطوح WALKING AND WORKING SURFACES

راه رفتن و کار کردن بر روی سطوح

/
موضوعات:سکندر خوردن و و لغزیدن (Tripping and slipping) …