بایگانی برچسب برای: دليل رخ دادن بيش از 55 درصد حادثه ها در محل كار، عدم نظارت است