نوشته‌ها

ارگونومی در توانبخشی افراد

دستگاهی برای بلند کردن و انتقال بیماران

/
دستگاهی برای بلند کردن و انتقال بیماران  Here’s a smart solution for lifting and t…