نوشته‌ها

دستورالعمل کارگران زیر جرثقیل (سیم بکسل اندازان٬ علامت دهندگان)

/
کلیات: - اشخاصی می توانند بعنوان سیم بکسل انداز یا علامت …