نوشته‌ها

جلسه ۶ و ۷ جنبه های بهداشتی پرتوها (دکتر منظم)

موضوعات دو جلسه به شرح زیر هستند:

  • تابش ترمزی
  • اثر تابش چرنکوف
  • اثر پس پراکندگی
  • واکنش پرتوی گاما با ماده
  • ضریب تضعیف خطی
  • جدول ضرایب تضعیف خطی

اطلاعات بیشتر