نوشته‌ها

سوختگی های ناشی ار برق

سوختگی های ناشی از برق

/
سوختگی های ناشی از برق Burns caused by electric بیشتر شوک های معمول و صدمات …