نوشته‌ها

چک لیست ممیزي مدیریت بهداشت حرفه اي

چک لیست ممیزي مدیریت بهداشت حرفه اي
در سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اساس مدل OGP

تهیه کننده و نویسنده
وحید یدالهی – کارشناس بهداشت حرفه اي
زهرا ناصرزاده – دانشجویی دکتراي محیط زیست

این چک لیست شامل موارد مورد ممیزي طبق الزامات و استانداردهاي موجود:

  1. رهبری و تعهد
  2. خط مشی و اهداف استراتژیک
  3. سازمان، منابع و مستند سازي
  4. ارزیابی و مدیریت ریسک
  5. طرح ریزی
  6. اجرا و پایش
  7. ممیزی وباز نگری

10

منبع:http://www.IOHAS.co.cc