بایگانی برچسب برای: خطر مكانيكي سقوط؛ پرتاب؛ گيرايش؛ له شدگي ؛سطوح عداغ و سرد خطر برش