نوشته‌ها

ارزیابی کمی و کیفی قابلیت اطمینان انسانی

ارزیابی ارگونومی خطای انسانی

/
ارزیابی ارگونومی خطای انسانی هر انساني در هنگام مواجهه و برخورد با يك س…